8 top tips to help graduates gain employment after university

For many students, leaving university can be a very difficult time. After spending the best part of 15 years in education, moving into the working world can be a daunting experience but it doesn’t need to be…

Preparation and forward planning is essential for any student who wants to make the best start to their graduate career.

Getting a job in your chosen industry sector can lead to lots of different emotions. Some feel excited at the thought of working in the area they’ve been studying, yet many feel let down by the competition of graduate employment and rejection.

According to the Office of National Statistics, 26 per cent of graduates are unemployed – the highest figure since the 1980s. With 50 graduates chasing every job, students can expect a fight before they secure sufficient employment.

Implementing a few simple essentials will put you in a much better position when confronting the competitive job market after graduation;

Eight top tips to help secure employment after university

1. Get out there

Work experience is crucial when applying for jobs because it shows a non-academic interest in your industry sector. Being in the working environment that you strive to succeed in allows you to see what it’s really like. Many graduate jobs go to those who have completed relevant sector specific work experience.

2. Know what you’re doing

Taking an active interest in your career sector will help you stand out as knowledgeable and enthusiastic at the interview stage. Graduate jobs go beyond the skills you learn at university, so a thorough understanding of your industry will help you come across as keen, as well as dedicated.

3. Keep your CV fresh

Your CV is like the window display inside a shop – it brings people in. A good CV must look professional and needs to be well tailored to the job that you’re applying for. Make sure your CV is up-to-date, demonstrates the skills and experience you can bring to a company, is accurate and spell checked.

4. Go and get involved

Taking part in extracurricular activities will help you stand out from the rest. Participating in clubs, socials and sports at university will build your confidence and teach you team building skills that will ultimately impress an employer.

5. Network with others

Social networking sites present excellent opportunities for securing a graduate job; enabling you to communicate directly with people who work in the industries you’re interested in.  Following the appropriate professionals on social media sites like Twitter and Linkedin will help you to network in your industry; talk to professionals via social networks and don’t be afraid to seek advice from them.

6. Fail to prepare: prepare to fail

Turning up to an interview unprepared will waste all the work you’ve put in to getting to that stage.  Research the company beforehand to demonstrate that you have a clear understanding of what they do. Make sure you look professional and remain confident throughout.

7. Don’t give up

Finding the perfect job takes time and a lot of effort. The graduate job market is very competitive and only 50 per cent of students find work in their preferred industry straight after university. Staying positive and realising that every failure has taught you something new will help you progress.  Finding relevant part-time work or volunteering will keep your industry knowledge up-to-date and you will also learn new skills along the way.

8. Use your resources – like GO Wales

At GO Wales, we work tirelessly to help students and graduates secure work placements and quality work experience opportunities. Work Placements not only give you the chance to develop your knowledge and skills in a real work environment; you will also be paid a minimum of £250 per week.

65 per cent of our graduates secure long-term employment as a result of their work placement scheme.

Since 2009, GO Wales have helped almost 2,500 graduates into paid work placements, so why not see what we can do for you?

8 awgrym ardderchog i helpu graddedigion i gael gwaith wedi’r brifysgol

I lawer o raddedigion, gall gadael y brifysgol fod yn adeg anodd dros ben. Ar ôl treulio’n agos at 15 mlynedd mewn addysg, gall symud i mewn i’r byd gwaith fod yn brofiad torcalonnus ond nid oes raid iddo fod felly…

Mae’n hanfodol i un rhyw fyfyriwr sydd am gael y cychwyn gorau i’w yrfa raddedig baratoi a chynllunio o flaen llaw.

Gall cael gwaith yn y sector diwydiannol o’ch dewis arwain at lawer o wahanol emosiynau. Mae rhai’n teimlo’n gyffrous wrth feddwl am weithio yn y maes maent wedi astudio ynddo, ac eto mae llawer yn teimlo siom yn y gystadleuaeth mewn gwaith graddedig ac o gael eu gwrthod.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol mae 26 y cant o raddedigion heb waith – y nifer uchaf er y 1980au. Gyda 50 o raddedigion yn mynd ar ôl pob swydd, gall myfyrwyr ddisgwyl brwydr cyn iddynt sicrhau gwaith digonol.

Gall gweithredu rhai hanfodion syml eich rhoi chi mewn safle llawer gwell wrth fynd i’r afael â’r farchnad waith gystadleuol ar ôl graddio.

Wyth awgrym arbennig i’ch helpu i sicrhau gwaith wedi’r brifysgol

1. Ewch allan ac ewch ati

Mae profiad gwaith yn hanfodol wrth wneud cais am swydd am ei fod yn dangos diddordeb heb fod yn ddiddordeb academaidd yn eich sector diwydiannol. Mae bod yn yr amgylchedd gwaith rydych am lwyddo ynddo yn eich galluogi i’w weld mewn gwirionedd. Mae llawer o swyddi graddedigion yn mynd i’r rhai hynny sydd â phrofiad gwaith penodol yn y sector perthnasol.

2. Dysgwch am yr hyn rydych yn ei wneud

Bydd cymryd diddordeb gweithredol yn eich sector gyrfaol yn eich helpu i sefyll allan fel unigolyn gwybodus a brwdfrydig yn y cyfweliad. Mae swyddi graddedig yn mynd y tu hwnt i’r sgiliau rydych yn eu dysgu yn y brifysgol, felly gall dealltwriaeth gyflawn o’ch diwydiant eich helpu i ymddangos yn awyddus yn ogystal ag ymrwymedig.

3. Diweddarwch eich CV yn gyson

Mae eich CV fel arddangosfa mewn ffenest siop – mae’n denu pobl i mewn.  Rhaid i CV da edrych yn broffesiynol ac mae angen iddo gael ei deilwra’n addas ar gyfer y swydd rydych yn gwneud cais amdani. Gwnewch yn siwr eich bod wedi diweddaru eich CV, ei fod yn arddangos y sgiliau a’r profiad gallwch eu cynnig i’r cwmni, a’i fod yn gywir a’ch bod wedi gwirio’r sillafu.

4. Ewch a chymerwch ran weithredol

Gall cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol eich helpu i sefyll allan o’r gweddill. Mae cymryd rhan mewn clybiau, cymdeithasau a chwaraeon yn y brifysgol yn help i fagu hunan hyder ac yn dysgu sgiliau adeiladu tîm a fydd yn creu argraff dda ar gyflogwr pan ddaw’n bryd.

5. Rhwydweithio gydag eraill

Mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd rhagorol i sicrhau swydd raddedig; mae’n eich galluogi i gyfathrebu’n uniongyrchol â phobl sy’n gweithio yn y diwydiannau rydych yn ymddiddori ynddynt. Bydd dilyn gweithwyr proffesiynol priodol ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Linkedin yn eich helpu i rwydweithio yn eich diwydiant; siaradwch â gweithwyr proffesiynol drwy rwydweithiau cymdeithasol a pheidiwch â bod ofn gofyn am gyngor ganddynt.

6. Methu paratoi: paratoi i fethu

Bydd dod i gyfweliad heb baratoi yn wastraff o’r holl waith rydych wedi ei wneud i gyrraedd y fan honno.  Ymchwiliwch i’r cwmni o flaen llaw i ddangos bod gennych ddealltwriaeth glir o’r hyn maent yn ei wneud. Gwnewch yn siwr eich bod yn edrych yn broffesiynol a byddwch yn hyderus gydol y cyfweliad.

7. Peidiwch â rhoi’r gorau iddi

Mae dod o hyd i’r swydd berffaith yn cymryd llawer o amser a llawer o ymdrech. Mae’r farchnad swyddi graddedig yn un gystadleuol iawn a dim ond 50 y cant o fyfyrwyr sy’n dod o hyd i waith yn y diwydiant o’u dewis yn union ar ôl y brifysgol. Mae aros yn gadarnhaol a sylweddoli bod pob methiant wedi dysgu rhywbeth newydd i chi yn eich helpu i ddatblygu. Bydd cael gwaith rhan amser neu wirfoddoli yn cadw eich gwybodaeth am y diwydiant yn gyfredol a byddwch hefyd yn dysgu sgiliau newydd ar y ffordd.

8. Defnyddiwch eich adnoddau – fel GO Wales.

Yn GO Wales, rydym yn gweithio’n ddiflino i helpu myfyrwyr a graddedigion i sicrhau lleoliadau gwaith a chyfleoedd profiad gwaith o ansawdd.  Mae lleoliadau gwaith nid yn unig yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn amgylchedd gwaith go iawn; byddwch hefyd yn cael eich talu’r lleiafswm o £250 yr wythnos.

Mae 65 y cant o’n graddedigion yn sicrhau gwaith tymor hir o ganlyniad i’w cynllun lleoliad gwaith.

Er 2009, mae GO Wales wedi helpu bron 2,500 o raddedigion i ddod o hyd i leoliadau gwaith cyflogedig, felly pam na rowch gynnig arni a gweld beth allwn ni ei wneud i chi?

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gowales.co.uk