My fantastic HR experience!

By Tasmin Leighton

My GO Wales Work Taster was a 10 day experience as a HR Office Assistant at Aberyswyth University. I didn’t know too much about HR or what went on behind the scenes of the recruitment process. The more I researched ‘Human Resources’ the clearer it became I had an interest in it I thought ‘yes, give it a go’ .

The taster offered an opportunity to gain a range of invaluable skills, working in an office flowing with administrative, project assistance, client relations, learning about employment laws and regulations, and have an insight on how employees go about their recruitment procedures, it all sounded absolutely incredible. I felt it was me who should be paying them to gain such fantastic work experience.

A few weeks passed after my CV was forwarded to the company for the taster. It was a Tuesday, I received the phone call from the HR Manager asking me to come in for an interview. I was ecstatic. Before I knew it I was sitting in the interview room in front of two members of the HR team. I thought it would be an intimidating 15 minutes or so, I was so wrong it was absolutely fine. I must have been talking about myself and my experiences for a good 20 minutes, if I’m honest from the moment I was seated I felt comfortable, the whole situation felt really natural. I almost forgot I was being interviewed, the words ‘right, you’re ready to start!’ was what must have made me realise I had just been interviewed, and successfully achieved my place on the Taster.

My First Day 

After being toured around the office beautifully surrounded by the scenic view of Aberystwyth, I was introduced to my new team members.  Shortly after I was placed in front of what I would call my desk for the next two weeks. Sat with a coffee in one hand, my mouse in the other I was whizzing away through the Policies, Procedures and Processed like a pro.

An hour turned into a day, a day a week and before I knew it, it was Friday (casual Friday). After the crazy week of pushing the printer to the limit, answering a record-breaking amount of calls, taking the capability of the kettle to a new level, and being a member of an interview panel for the possible future manager of the HR Office in Aberystwyth. I took a time out, a moment to reflect my busy week.

It was a Friday afternoon, and I was smiling. Feeling pleased and satisfied as I thought about how far I have come, that nervous candidate Monday morning the same week felt like a distant blurred reflection. At that moment the amount I had learnt in a week was overwhelming.  Not only had I felt valued as part of the team within the HR Offices, but also felt what I learnt has and will enhance and improve my employability in the competitive real world.

Reflection 

Working for Human Resources has emphasised how important it is to pay attention to detail, maintain confidentiality and refresh client records ensuring they are up to date and organised. It has also emphasised how important little details are, in the process of make the bigger picture clearer, accurate and better.  The whole experience has been packed with invaluable skills and techniques.  I have learned a whole new range of skills, varying from learning how to send correct invite/request forms, the correct way to type letters to applicants and their references, how to arrange and organise interviews and panel packs, gained confidence answering and dealing with phone calls and email queries.

Accessing and sending the correct information from folders to the printer/scanner/email, recruitment monitoring, understanding the process of grading; the list really does go on. All of which are invaluable skills I can keep with me forever.  I have gained all these skills and techniques and now hold them all under my belt, skills that I can take with me for the rest of my life.

The application process of the GO Wales Taster was so simple. Its free and you’ve nothing to lose. I would recommend a GO Wales taster to anyone interested in gaining some good hands-on experience no book can provide, and there’s such a variety! Last year I was shadowing History teachers, this year dealing with teaching posts for that same school!

The opportunities are endless, it’s a great way to meet new people, and learn new things (I am now fully aware of Pension terms and conditions, something I had no idea about but the scheme surprisingly grasped my interest and attention).

Thank You!

I would like to thank the GO Wales team and every single person within the Human Resources Offices in Aberystwyth, for giving me this invaluable opportunity, and actually offering me a three-week paid job when my taster finishes.  Being involved in this type of work has really broadened my horizon and made me question how and what it is I need to shape my future career aims. I have learnt so much, and feel so much closer to achieving the goals of my future.

Thank You GO Wales & Human Resources, it has been fantastic!

 

Fy mhrofiad AD gwych!

gan Tasmin Leighton

Profiad deng niwrnod fel Cynorthwyydd Swyddfa AD ym Mhrifysgol Aberystwyth oedd Blas ar waith GO Wales i mi. Roeddwn yn gwybod fawr ddim am AD a’r hyn a oedd yn digwydd y tu ôl i’r broses recriwtio. Po fwyaf yr ymchwiliais i am ‘Adnoddau Dynol’, y mwyaf roedd yn apelio ataf, a meddyliais ‘Ydw, rwyf am roi cynnig arni’’.

Cynigiodd y blas ar waith gyfle i mi ennill ystod o sgiliau amhrisiadwy, gweithio mewn swyddfa a oedd yn fwrlwm o waith gweinyddol, cymorth gyda phrosiectau, cysylltiadau cleientiaid, dysgu am gyfreithiau a rheoliadau cyflogaeth, a chael cyfle i weld dulliau cyflogwyr o recriwtio. Roedd y cyfan yn swnio’n rhyfeddol. Roeddwn yn teimlo mai fi ddylai fod yn eu talu nhw am gael profiad gwaith mor wych.

 

Aeth ychydig o wythnosau heibio ar ôl anfon fy CV i’r cwmni ar gyfer y blas ar waith. Dydd Mawrth oedd hi, a ches i alwad ffôn gan y Rheolwr AD yn gofyn i mi ddod am gyfweliad. Roeddwn wrth fy modd. A chyn i mi gael cyfle i droi, roeddwn yn eistedd yn yr ystafell gyfweld o flaen dau aelod o’r tîm AD. Roeddwn wedi rhagweld rhyw bymtheg munud brawychus ond roeddwn yn hollol anghywir ac roedd popeth yn iawn. Mae’n rhaid fy mod wedi siarad amdanaf i fy hun a’m mhrofiadau am ugain munud neu fwy ac, os rwyf yn onest, o’r foment yr eisteddais teimlais yn gysurus ac yn gartrefol. Bron i mi anghofio fy mod mewn cyfweliad. Pan glywais y geiriau ‘Iawn, rydych yn barod i ddechrau arni’!, sylweddolais fy mod newydd orffen fy nghyfweliad ac roeddwn wedi llwyddo ennill lle ar y rhaglen Blas ar waith.

 

Fy Niwrnod Cyntaf 

Ar ôl cael fy nhywys o amgylch y swyddfa a’i golygfeydd hardd o Aberystwyth o’i chwmpas, cefais fy nghyflwyno i aelodau fy nhîm newydd. Yn fuan wedyn, eisteddais o flaen y ddesg y byddwn yn cyfeirio ati fel ‘fy nesg i’ am y pythefnos nesaf. Gyda choffi mewn un llaw a’m llygoden yn y llaw arall, roeddwn fel hen law yn carlamu drwy’r Polisïau, Gweithdrefnau a Phrosesau.

Aeth awr yn ddiwrnod, diwrnod yn wythnos a chyn pen dim dydd Gwener oedd hi. Ar ôl wythnos wyllt o wthio’r argraffydd i’r eithaf, ateb y nifer mwyaf erioed o alwadau ffôn, berwi’r tegell i eithafoedd newydd, a bod yn aelod o banel cyfweld darpar reolwr newydd ar gyfer y Swyddfa AD yn Aberystwyth, cymerais ychydig o funudau i bwyllo, a chael cyfle i fyfyrio ar fy wythnos brysur.

Roedd yn brynhawn dydd Gwener, ac roeddwn yn gwenu. Roeddwn yn teimlo’n falch ac yn hapus wrth feddwl am y cyfan roeddwn wedi ei gyflawni. Roedd yr ymgeisydd nerfus bore Llun yr wythnos honno yn atgof pell. Y funud honno roedd y cyfan roeddwn wedi ei ddysgu yn yr wythnos wedi fy ngorlethu. Roeddwn nid yn unig yn teimlo fel aelod o’r tîm o fewn y Swyddfa AD, ond hefyd roeddwn yn teimlo bod yr hyn roeddwn wedi ei ddysgu ac y byddaf yn ei ddysgu yn gwella ac yn cynyddu fy nghyflogadwyedd yn y byd cystadleuol go iawn.

 

Myfyrdod 

Mae gweithio gydag Adnoddau Dynol wedi amlygu pa mor bwysig yw hi i dalu sylw i fanylion, cadw cyfrinachedd ac adnewyddu cofnodion cleientiaid gan sicrhau eu bod yn gyfoes a threfnus. Mae hefyd wedi amlygu pa mor bwysig yw’r manylion bach hynny yn y broses o wneud y llun ehangach yn gliriach, yn fanwl gywir ac yn well. Mae’r holl brofiad wedi bod yn llawn sgiliau a thechnegau amhrisiadwy. Rwyf wedi dysgu ystod newydd o sgiliau, yn amrywio o ddysgu sut i anfon ffurflenni gwahoddiad/cais cywir, y ffordd gywir i deipio llythyrau at ymgeiswyr a’u canolwyr, sut i drefnu cyfweliadau a phecynnau panel, ennill hyder wrth ateb y ffôn ac ymholiadau negeseuon e-bost. Cael mynediad at y wybodaeth gywir o ffolderi a’i hanfon i’r argraffydd / sganiwr/ e-bost, monitro recriwtio, deall y broses o raddio – mae’r rhestr yn un faith a diddiwedd. Mae’r cyfan yn sgiliau amhrisiadwy y gallaf eu cadw am byth. Rwyf wedi ennill yr holl sgiliau a’r technegau hyn ac mae’r cyfan gennyf fel arf, sgiliau y gallaf eu defnyddio am weddill fy oes.

Roedd proses ymgeisio Blas ar Waith GO Wales yn syml dros ben. Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim ac nid oes gennych unrhyw beth i’w golli. Byddwn yn cymeradwyo Blas ar Waith GO Wales i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael profiad ymarferol na all unrhyw lyfr ei gynnig, ac mae cymaint o amrywiaeth i’w gael! Y llynedd roeddwn yn cysgodi athrawon hanes, eleni rwyf yn delio â swyddi addysgu yn yr union un ysgol!

Mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd, mae’n ffordd dda iawn i gwrdd â phobl newydd, ac i ddysgu pethau newydd (rwyf bellach yn hollol ymwybodol o amodau a thelerau pensiynau, rhywbeth a oedd yn hollol ddieithr i mi ond er syndod daliodd y cynllun fy sylw a’m diddordeb).

 

Diolch yn fawr!

Hoffwn ddiolch i dîm GO Wales a phob unigolyn yn y Swyddfa Adnoddau Dynol yn Aberystwyth, am roi’r cyfle amhrisiadwy hwn i mi, a chynnig gwaith cyflogedig am dair wythnos ar ôl i’r blas ar waith ddod i ben. Mae bod yn rhan o’r math hwn o waith wedi ehangu fy ngorwelion a gwneud i mi holi sut a beth sydd ei angen arnaf i lunio fy nodau gyrfaol yn y dyfodol. Rwyf wedi dysgu cymaint, ac rwy’n teimlo’n agosach at gyrraedd nodau fy nyfodol.

Diolch GO Wales ac Adnoddau Dynol, mae wedi bod yn wych!